Straffegjennomføringsseksjonen

Inntaksvurdering    Rusmestringsenheten   Blueshuset

Straffegjennomføringsseksjon ved Bastøy fengsel består av en avd. leder, en jurist, en konsulent og tre sosionomer. Avdelingen saksbehandler alle søknader fra innsatte, og søknader om overføring til Bastøy. (se under inntak) Vi har ansvar for oppfølging og journalføringer av rettsdokumenter og samarbeider med påtale og domstoler om dette.

Avdelingen har som nevnt 3 sosionomer. De har delt de innsatte mellom seg og har ansvar for mellom 25 og 45 personer. De samarbeider tett med kontaktbetjenten og verksbetjenten om planlegging og gjennomføring av soningsforløpet, og ikke minst, det som er aller viktigst, en god løslatelse.

Avdelingen har også ansvar for metode og innhold for innsatte på Bastøy. Programvirksomheten og rusmestringsenheten (se under) ligger derfor under denne avdelingen.

Inntak
Bastøy fengsel har plass til 115 innsatte. De fleste av de 115 kommer fra andre fengsler. Noen møter direkte på Bastøy.


Bastøy er et fengsel for langtidsdømte. Gjennomsnittsdommen er på ca 5 år, gjennomsnittsalder på rett under 40 år og soningstid på Bastøy ca 1 år og 6 måneder.

Vi ønsker oss innsatte med lange dommer og tid igjen å sone. Vi ønsker innsatte som vil arbeide med egen motivasjon og endring.

Søknad fra annet fengsel:
Innsatte må søke selv. I søknaden bør man si noe om planer og motivasjon. Avdelingen legger vekt på vurderinger fra avgivende fengsel. Kriminalitet/organisert kriminalitet, rømningsfare og fangesammensetning er viktige momenter i vurderingen om overføring.


Søknad om å starte sin soning ved Bastøy fengsel:
Den domfelte kan ta kontakt med domskontoret på hjemstedet, og komme med ønske om soningssted/fengsel.

Man kan også sende en søknad til Kriminalomsorgen region sør, Kjelleveien 21 postboks 2166 3103 Tønsberg.

 

Rusmestringsenhet
Rusmestringsenheten på Bastøy Fengsel er et tilbud til domfelte rusmiddelavhengige med behov for rehabilitering og behandling i region Sør.

Enheten hadde oppstart 01.12.2009 og har 8 plasser. Vi er tre ansatte,  en avdelingsleder med fengselsfaglig bakgrunn og to ruskonsulenter med bred erfaring innen, rus, psykiatri og behandling.

På rusmestringsenheten jobbes det bl.a. med

Hovedmålet med Rusmestringsenheten er å jobbe mot gode løslatelser og ivareta den innsattes rettigheter både under og etter soning. Det kan for eksempel være behandling i institusjon, soning etter §12, eller forberede løslatelse til egen bolig og jobb/utdannelse.

Vi jobber målrettet for å motivere den innsatte til å velge en rusfri tilværelse etter løslatelse.

Rusmestringsenheten ønsker å gi et helhetlig tilbud til den innsatte. Med fokus på å bedre rehabilitering og behandling av rusmiddelavhengige i fengsel, ser vi at den innsatte bedre kan kontrollere sitt rusmiddelbruk i fremtiden.

Hvis du ønsker å søke deg til rusmestringsenheten på Bastøy Fengsel, finner du søknadsskjema her:

Skjema for å sone i Bastøy fengsel

Skjema for Rusmestringsenheten i Bastøy fengsel

Programvirksomhet
Programvirksomhet for Bastøy fengsel er samtale og undervisningsgrupper for innsatte. Innholdet i samtalene er rettet inn mot egen problematferd og motivasjon og hjelp til endring.

 

 

Webdesign © 2010 Andebu Web og IT